Részletes adatvédelmi tájékoztató
2018.

Milyen adataimat gyűjtik a Meló-Depó 2000 Diákmunka Szervező Iskolai Szövetkezetnél?

A Meló-Depó 2000 Diákmunka Szervező Iskolai Szövetkezet által rendszerint gyűjtött személyes adatok körébe tartozik a teljesség igénye nélkül:

 • az Ön neve, születési neve, születési helye és ideje, édesanyja neve, elérhetőségei és végzettségei (oktatás, tanfolyamok és szakmai gyakorlatok), és az önéletrajzban szereplő más adatok;
 • ha a Portálra közösségi média fiókon keresztül lép be: az Ön profiladatai;
 • ha Ön lép kapcsolatba velünk, a levelezésről esetenként nyilvántartást vezetünk.
 • az Önre vonatkozó vélemények azon alkalmazottaktól és harmadik személyektől, akikkel vagy akik számára Ön dolgozott, és más értékelési adatok; amennyiben Ön ad visszajelzést másokról, rendszerint ezt is megőrizzük és ez is Önre vonatkozó személyes adat ,
 • személyes adatokat gyűjthetünk rendszereink használatakor, (a teljesség igénye nélkül) ideértve az IP-címet, böngészőt, időbélyeget, országforgalmi adatokat, helymeghatározó adatokat, webnaplókat és más kommunikációs adatokat, valamint az elért erőforrásokat.
 • fogyatékosságára vonatkozó adatok és az Ön számára a munkahelyen a feladatai teljesítéséhez szükséges kiigazítások (pl. speciális munkaeszközök);
 • amikor munkába áll a szövetkezetnél, gyűjtjük a következőket is:
  • az Ön neme, állampolgársága, személyazonosító okmányainak száma, lakcímkártya száma,
  • a külföldi munkavégzés helyére vonatkozóan munkavégzési jogot igazoló iratok (vízumok, munkavállalási engedélyek, stb.);
  • bérszámfejtési adatok, így az Ön bankszámlájának adatai, társadalombiztosítási száma, adószáma és hivatkozási számai, az Ön díjazására, fizetésére és juttatásaira vonatkozó adatok, és az Ön által a fizetésből és díjazásból levonni kért összegek adatai (mint a szakszervezeti díjak vagy egyházadó);
  • jelenléti nyilvántartás, projektek időráfordítása, képzés, előléptetések, vizsgálatok és fegyelmi ügyek;
  • arra vonatkozó automatikusan naplózott adatok, hogy informatikai rendszereinket és helyiségeinket miként használja (ideértve a zárt láncú videokamerákat és beléptető rendszereket);
  • az Ön által eltartottak neve születési ideje, amennyiben családi adókedvezményt vesz igénybe adatai;
  • házasságkötésének időpontja, amennyiben első házasok kedvezményét veszi igénybe
  • utazási információ (utazási adatok, útlevélszám, kiadások) az utazási tárgyú összes tevékenység letárgyalása, megszervezése és beszerzése (például repülőjegy-, vonatjegy, szálloda és autóbérlés foglalás) és az utazási költségek megtérítése céljából;
  • fényképek és videofelvételek az Ön részvételével zajló képzésekről vagy hasonló alkalmakról (ahol Önnek lehetősége van a fénykép vagy videofelvétel készítése ellen tiltakozni);

Hozzá kell-e járulnom ezen adatok megadásához?

A személyes adatok kezelése társaságunknál az érintettek önkéntes hozzájárulásán alapul. Ezt Ön megteheti ügyfélszolgálati irodánkban a papír alapon található nyilatkozat aláírásával, vagy honlapunkon, az adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával. Hozzájárulása előtt kérjük minden esteben tanulmányozza a papíron vagy elektronikusan rendelkezésére bocsátott Részletes Adatvédelmi Tájékoztatót! Az Infotv. 6. § (3) bekezdése szerint a 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

Az adatok bekérése alkalmával pontosan tájékoztatjuk, hogy mely adatok megadása szükséges feltétlenül a szolgáltatásunk nyújtásához, s melyek megadása az Ön döntésén múló önkéntes adatszolgáltatás.

Milyen célból gyűjtik ezeket az adatokat?

A szövetkezet személyes adatokat az alábbi célból gyűjt és kezel:

 1. harmadik személyek részére történő adatszolgáltatás (lásd később);
 2. adott esetben jogszabályi kötelezettség teljesítése;
 3. amikor Ön a szövetkezetnél munkába áll
  • a munkaszerződése vagy megbízási szerződése, illetve a munkaviszonyra és közöttünk lévő más szerződéses jogviszonyra vonatkozó szerződés megkötése;
  • más humánerőforrás-tevékenységek folytatása (ideértve a hiányzások kezelése, táppénz, előírt képzettség ellenőrzése);
  • incidensek és panaszok kivizsgálása és azokra történő reagálás;
  • a rendőrség, kormányzati vagy szabályozó szervek által folytatott vizsgálatok során a kötelezettségek és jogok betartása és együttműködés;
  • képzéseken készült fényképek és videofelvételek esetében a képzés megtörténtéről és tartalmáról való belső beszámolás (például belső frissítések során), és a hasonló rendezvények belső és külső népszerűsítése; vagy támogatások igénybevétele esetén a támogatási szerződésben előírt dokumentálási kötelezettség betartása

Meddig tárolják személyes adataimat?

A szövetkezet az ügyfelek adatait alapvetően a szolgáltatási szerződés hatálya alatt, az egymással történő pénzügyi elszámolás időtartama alatt tárolja.

A szövetkezet a tagok adatait a tagság megszűnésétől számított több évig tárolja a vonatkozó jogszabályok mindenkori rendelkezései szerint. Általában 7-50 évig őrizzük az adózással és a munkaszerződéssel, nyugdíjjárulékkal, pénzügyi kérdésekkel kapcsolatos adatokat (ideértve a bérszámfejtési adatok és kifizetési adatokat, stb.), más személyes adatokat pedig 3 évig. A különleges személyes adatokat csak az ésszerűen szükséges ideig őrizzük.

Továbbítják személyes adataimat harmadik személyeknek?

Amint fentebb említettük, előfordul, hogy átadjuk az Ön adatait harmadik személyeknek. Ez a fenti célok elérése érdekében történik. Erre a következő körülmények között kerülhet sor:

1. Beszállítóink részére. A beszállító(ka)t szerződéses és más jogi kötelezettségek terhelik az Ön adatainak titokban tartására, és csak azokhoz az adatokhoz férhetnek hozzá, amelyekre feladatuk ellátásához szükségük van;

 • ezek a beszállítók rendszerint informatikai beszállítók (akik informatikai rendszereinket, köztük az Ön adatai vonatkozásában hoszting és támogatási szolgáltatásokat nyújtanak),
 • HR vonatkozású szolgáltatók (akik nevünkben a bérszámfejtést vagy a juttatások nyújtását végzik, mint amilyen a vezetők és munkatársak számára szolgáló irodai menza vagy büfé),
 • utazás szolgáltatók (amelyek a vezetők vagy munkatársak utazásait bonyolítják vagy szervezik) vagy
 • háttérirodai pénzügyi és számviteli szolgáltatók (amelyeknek a fizetendő számlák és vevőkövetelések kezeléséhez szükséges lehet a vezetők és munkatársak adatainak kezelése)
 • jogi irodák (akik a hátralékos fizetések esetén a behajtásokat intézik).

2. Ügyfeleinknek/jövőbeli munkaadóknak: megosztjuk az Ön adatait azon ügyfeleinkkel, akik az Ön érdeklődésére számot tartó állásokat/megbízásokat kínálnak vagy akik érdeklődnek az Ön profilja iránt. Őket irányunkban és Ön felé is szerződéses és más titoktartási kötelezettségek terhelik az Ön adatai tekintetében.

3. Megosztjuk az Ön adatait kormányzati szervekkel, rendőrséggel, szabályozó szervekkel vagy bűnüldöző szervekkel, ha ez jogszabályi kötelezettségünk. Az adatok továbbításáról minden esetben részletes, naprakész nyilvántartást vezetünk, melyből az Önt érintő adatátadásokról kérésére tájékoztatjuk.

Milyen jogok illetnek meg a személyes adataim kezelése kapcsán?

 • A személyes adatokhoz való hozzáférés és azokról másolat kérésének joga:
  Ön jogosult annak igazolását kérni, hogy bármely személyes adatát kezeljük. Amennyiben igen, hozzáférhet személyes adataihoz, és az azok feldolgozási módjára vonatkozó egyes információkhoz. Egyes esetekben kérheti tőlünk adatainak elektronikus másolatát. Ha van önkiszolgáló rendszer, nyomatékosan javasoljuk annak használatát és a frissítések saját kezű elvégzését.
 • A felhasználói személyes adatok kijavításának joga:
  Ha igazolni tudja, hogy az Önre vonatkozóan tárolt valamely személyes adat helytelen, kérheti az adatok frissítését vagy ennek hiányában azok törlését. Ha van önkiszolgáló rendszer, nyomatékosan javasoljuk annak használatát és a frissítések saját kezű elvégzését.
 • Az elfeledtetéshez való jog vagy a törléshez való jog:
  Ha más okból az adatokat nem kell megőriznünk vagy kezelnünk, kérheti az adatkezelés megszüntetését vagy korlátozását vagy a személyes adatok törlését (minden adat vagy egyes adatok tekintetében).
 • Tiltakozás joga
  Amennyiben az Ön adatainak a vállalat általi kezelése a vállalat jogos érdekén alapul (és más adatkezelési ok nem áll fenn) vagy direkt marketinghez kapcsolódik, jogosult az adott helyzetre utalással adatainak a vállalat általi kezelését megkifogásolni.
 • Az adathordozáshoz való joga
  Ön kérheti, hogy GDPR 20. §-a szerint az Ön által a Meló-Depó 2000 Diákmunka Szervező Iskolai Szövetkezet rendelkezésére bocsátott adatait megkapja:
  • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
  • jogosult más adatkezelőhöz továbbítani
  • kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható

Ha bármelyik jogot gyakorolni kívánja, küldjön e-mailt a melo-depo@melo-depo.hu címre.
Amikor e-mailben kéri e jogok gyakorlását, azt megelőzően a szövetkezet felkérheti Önt személyazonosságának igazolására.

Végül Ön jogosult a lakóhelye vagy munkahelye szerint illetékes adatvédelmi hatóságnál panaszt benyújtani, ha úgy véli, hogy adataival kapcsolatban probléma merült fel.

Mi a helyzet az adatbiztonsággal a rendszerünk használatakor?

Ön felel a Meló-Depó 2000 Diákmunka Szervező Iskolai Szövetkezet rendszerébe való bejelentkezési adatainak, különösen a választott jelszó biztonságáért. Ezek a bejelentkezési azonosítók saját használatra szólnak. Azonosítóit vagy fiókadatait mással nem oszthatja meg.

Hogyan léphetek Önökkel kapcsolatba, ha további kérdéseim, problémáim vannak ?

Ha az adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban kérdései vagy aggályai vannak, vagy bővebben érdekli adatai védelmének mikéntje küldjön e-mailt a melo-depo@melo-depo.hu címre. Megkeresheti a helyi adatvédelmi tisztviselőt is ezen a címen: 6722 Szeged, Vitéz u. 20.